Obowiązek informacyjny

Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, iż :
Administratorem Danych Osobowych jest
USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE "MAR" Mariusz Janik"
Wola Mokrzewska ul.Słoneczna 52 ,
42-248 Przyrów
NIP: 573-16-77-613


1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zawartej umowy. Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla zawarcia i realizacji umowy z USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE "MAR" Mariusz Janik a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również przez okres wypełniania obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE "MAR" Mariusz Janik nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.

6. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
g. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
(tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.


Ochrona danych osobowych
w USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE "MAR" Mariusz Janik
Wola Mokrzeska ul.Słoneczna 52,
42-248 Przyrów
NIP: 573-16-77-613

Niniejszym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE "MAR" Mariusz Janik. Dane osobowe przetwarzane są przez USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE "MAR" Mariusz Janik
wyłącznie w celach określonych w Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą, w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE "MAR" Mariusz Janik
oraz do ich poprawiania. Administrator Danych Osobowych wdraża wszystkie niezbędne dokumenty wynikające z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz innych przepisów mających zastosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych. USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE "MAR" Mariusz Janik wyraża pełne zaangażowanie dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz wsparcie dla przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności zapewnia aby dane te były:
1.przetwarzane zgodnie z prawem,
2.zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3.merytorycznie poprawne i adekwatne do celów w jakich są przetwarzane,
4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Ochrony Danych bezpośrednio w siedzibie Administratora.